Click for more products.
Nie znaleziono

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CEMBE CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ARNOLD KRYŚCIAK

obowiązujący od dnia 01.03.2020r.

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedający. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , za pośrednictwem internetu.

1.2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (system informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów, lub świadczenia usług w ramach produktów), umożliwiającą Kupującym zapoznanie się z produktami, w tym z cenami i dostępnością produktów, zawarcie umów, jak również zamieszczanie treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedający udostępnia Kupującym odpowiednie narzędzia systemowe na zasadach określonych w Regulaminie.

1.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. podłączenie do sieci Internet;

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka Google Chrome, FireFox, Internet Explorer 11, Opera,Safari , z włączoną obsługą Java Script i plików cookies;

c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.4. Niniejszy Regulamin poprzez platformę teleinformatyczną, określa zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży i dostaw wyrobów i towarów w tym także towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oferowanych i realizowanych przez Sprzedającego CeMBe Centrum Materiałów Budowlanych Arnold Kryściak lub sklep.cembe.com.pl

1.5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej oferty, cennika, umowy współpracy lub umowy dostawy i sprzedaży, a podjęcie współpracy ze Sprzedającym w zakresie dostaw i sprzedaży a także towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oferowanych stanowi równocześnie akceptację Regulaminu.

1.6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu wyrobów wg. warunków określonych w zamówieniu zaakceptowanym przez Sprzedającego.

1.7. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do zapoznania się a także do przestrzegania Regulaminu.


2. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane odpowiednie znaczenia:

2.1. Dostawa Towaru :

a. umowa zlecenia usług transportu do miejsca wskazanego przez kupującego zawarta pomiędzy sprzedającym a podmiotem trzecim;

b. dostawa towaru realizowana przez sprzedającego transportem własnym na warunkach określonych w zamówieniu.

2.2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Kupującego) w trakcie uzyskiwania dostępu do konta ustalany samodzielnie przez Kupującego/Użytkownika podczas procesu rejestracji Kupującego.

2.3. Biuro Obsługi Klienta - dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o produktach, zasadach funkcjonowania

Sklepu Internetowego oraz złożyć zamówienie.

 2.4. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Kupujący udzielił Sprzedający podczas rejestracji konta lub składając zamówienie w formule „gość” lub poprzez Infolinię.

2.5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedający dotyczących danego Kupującego oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów sprzedaży z wykorzystaniem którego Kupujący może składać zamówienia, zawierać umowy sprzedaży.

2.7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym,  za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru produktu w celu złożenia zamówienia.

2.8. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego, , która zawarła umowę sprzedaży.

2.9. Login - adres poczty elektronicznej Kupującego używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z konta.

2.10. Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Sprzedający na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego określająca szczegóły zamówienia złożonego przez danego Kupującego, w szczególności towar, miejsce odbioru Iub dostawy towaru, lub zlecenia usług w ramach produktów innych niż towar, miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za produkty.

2.11.Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.

2.12. Potwierdzenie zamówienia - wiadomość elektroniczna e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Kupujący samodzielnie wypełnił i zaakceptował drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu.

2.13.Regulamin - regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), zbiór przepisów normujących zasady postępowania w sklepie internetowym.

2.14. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

2.15. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem elektronicznym sklep.cembe.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności oraz kupić towar u Sprzedającego.

2.16.Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący platformę handlową pod marką CeMBe Centrum Materiałów Budowlanych Arnold Kryściak i sklep.cembe.com.pI-Arnold Kryściak Centrum Materiałów Budowlanych, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7, NIP 929-005-32-73 REGON: 006080738. Dane teleadresowe: tel. 68 320 33 00, 570 387 469, fax 68 888 01 80

2.17. Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

2.18. Możliwość zamieszczania komentarzy służy wyłącznie tym Kupującym, którzy zarejestrowali Konto w sklepie internetowym , którego dotyczy niniejszy Regulamin.

2.19.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego


3. OFERTY I CENY

3.1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji przez stronę internetową Sprzedawcy są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.

3.2. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

3.3. Opisy produktów mają charakter informacyjny.

3.4. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3.5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy, filmy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.6. Wykaz obowiązujących cen podany jest w aktualnym cenniku Sprzedającego.

3.7. Ceny zostały skalkulowane w walucie wymienionej w cenniku lub ofercie.

3.8. Ceny zawierają podatek VAT.

3.9. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez Sprzedającego wymagają potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.10. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


4. PŁATNOŚCI

4.1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia, za wyjątkiem zakupu towarów tzw. spersonalizowanych czyli wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego. W takim przypadku Kupujący całą cenę zakupu towaru oraz ewentualne koszty dostawy zobowiązany zapłacić przed zleceniem do produkcji zamówionego towaru.

4.2. Z zastrzeżeniem wyjątku opisanego w pkt.41. przewiduje się następujące formy płatności:

a. płatność gotówką przy odbiorze;

b. płatność gotówką za pobraniem — Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu, dostawy;

c. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedający— Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny produktu i kosztów dostawy.

4.3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należnej kwoty na konto bankowe Sprzedającego.

4.4. W przypadku nieterminowych płatności Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek w ustalonej wysokości, nie mniejszych jednak niż odsetki ustawowe. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprzedaży wierzytelności lub windykacji należności przez firmy zajmujące się tą działalnością.

4.5. Przy zamówieniach produktów spoza oferty standardowej, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowego zabezpieczenia transakcji lub przedpłaty. Uruchomienie realizacji zamówienia nastąpi od momentu potwierdzenia uzgodnionego zabezpieczenia lub dokonania przedpłaty na konto Sprzedającego.

4.6. Wszelkie uchybienia w zakresie terminowego regulowania należności przez Kupującego uprawniają Sprzedającego do wstrzymania wydania wszelkich zamówionych przez Kupującego towarów, co nie rodzi po jego stronie jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

4.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zapłaty przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie możliwość żądania natychmiastowej płatności wszelkich zobowiązań niezależnie od  ustalonego terminu płatności. W takim przypadku Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zawartej umowy.

4.8. Płatność przy odbiorze osobistym w kasie siedziby firmy CeMBe mieszącej się pod adresem: 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.


5. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ

5.1. Do momentu otrzymania pełnej zapłaty za towar łącznie z kosztami dodatkowymi towar pozostaje własnością Sprzedającego.

5.2. Kupujący nie ma prawa zastawiać towaru u osób trzecich lub dokonywać cesji praw do momentu pełnej zapłaty za towar.

5.3. W przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 30 dni Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru, żądania zapłaty kosztów manipulacyjnych w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości towaru.


6. TRANSPORT

6.1. Sklep korzysta z wielu dostępnych na rynku kanałów dystrybucji towarów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najkorzystniejsze warunki transportu towaru biorąc pod uwagę ich wagę, objętość i odległość do miejsca dostawy. Korzystamy z takich form transportu jak:

  • Transport własny sklepu na warunkach ustalonych przez strony.
  • Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i wymiarów zakupionego towaru.
  • Dostawa producenta. Transport producenta - ta forma transportu jest możliwa jedynie dla niektórych produktów z oferty Sklepu Internetowego. Koszt transportu uzależniony jest od aktualnego cennika wybranego producenta. Informacje na temat możliwości skorzystania z tej formy transportu i jej kosztach można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielem Sklepu Internetowego.
  • Odbiór osobisty w siedzibie sklepu. Odbiór osobisty możliwy tylko i wyłącznie po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta sprzedaży Internetowej, w trakcie którego podane zostaną informacje na temat szczegółów przekazania towaru jak i sposobu jego załadunku.


7. WARUNKI DOSTAW

7.1. Zamówienie

7.1.1 Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

7.1.2 Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać:

a. pełną nazwę i adres Kupującego;

b. wraz z numerem NIP;

c. nazwę towaru z uwzględnieniem numerów katalogowych Sprzedającego;

d. ilość i rodzaj zamawianego towaru;

e. sposób odbioru towaru;

f. oraz być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

7.1.3 Sprzedający może przyjąć zamówienie w całości lub w części.

W potwierdzeniu zamówienia Sprzedający podaje:

a. nazwę towaru z uwzględnieniem numerów katalogowych Sprzedającego

b. ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży;

c. jego cenę i wartość;

d. oraz termin dostawy towaru.

7.1.4 W przypadku, gdy warunki zamówienia nie mogą zostać przyjęte Sprzedająca zawiadamia o tym Kupującego w formie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

 z podaniem przyczyny odmowy.

7.2. Realizacja dostaw

7.2.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym.

7.2.2. Sprzedający ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru do momentu jego wydania firmie kurierskiej.

7.2.3. Jeżeli niemożność realizacji dostawy przez Sprzedającego nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedającego roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu nie wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach niemożności realizacji dostawy.

7.2.4. Kupującyj est zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie i miejscu.

7.2.5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, naklejek ostrzegawczych, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego obecności kuriera.

7.2.6. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

7.2.7. Protokół szkody powinien zawierać:

a. wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków;

b. informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki;

c. informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności „Góra dół”;

d. datę i godzinę doręczenia.

7.2.8. Protokół szkody musi zostać przesłany drogą elektroniczną na adres sklep@cembe.com.pl .Na podstawie protokołu rozpatrywana jest reklamacja. Jeżeli przesyłka nie zostanie sprawdzona w momencie odbioru (przy kurierze) i nie zostanie spisany protokół szkody - reklamacja nie będzie rozpatrzona. Oryginał protokołu szkody musi zostać u odbiorcy przesyłki, a następnie dostarczony do Sprzedającego.

7.2.9. Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.

7.2.10.Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów składowania powstałych w wyniku nieterminowego odebrania przez Kupującego potwierdzonych do odbioru zamówionych towarów.

7.2.11.W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego po upływie 7 dni od wskazanej przez Sprzedającego lub firmę kurierską daty dostawy towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania.

7.2.12.Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji istnienia wymagalnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego.

7.3. Dokumentacja dostawy

7.3.1.1 Każda partia dostawy dokumentowana jest listem przewozowym lub innym dokumentem transportowym wraz ze specyfikacją dostawy.

7.3.1.2 Na Kupującym spoczywa obowiązek wskazania osób uprawnionych do podpisywania listów przewozowych.

7.3. Dokumentacja dostawy

7.3.1.1 Każda partia dostawy dokumentowana jest listem przewozowym lub innym dokumentem transportowym wraz ze specyfikacją dostawy.

7.3.1.2 Na Kupującym spoczywa obowiązek wskazania osób uprawnionych do podpisywania listów przewozowych.

7.3.1.3 W razie wątpliwości uważa się, że każda osoba podpisująca lista przewozowy w siedzibie Kupującego lub innym wskazanym miejscu odbioru jest uważana za przedstawiciela Kupującego.

7.4. Zwrot towaru

7.4.1 Dopuszcza się możliwość zwrotu zakupionego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu tego na

piśmie ze Sprzedającym. Warunkiem zwrotu jest pisemna zgoda Sprzedawcy, przedstawienie faktury sprzedaży, kompletność towaru, brak znamion użytkowania oraz oryginalne opakowanie.

7.4.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia faktury korygującej o 10 % wartości tytułem kosztów manipulacyjnych.

7.4.3 Zapis o zwrotach z wyjątkiem BPW


8. REKLAMACJE, GWARANCJA, RĘKOJMIA

8.1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedającego niezwłocznie i na piśmie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: ilość reklamowanych wyrobów, ich rodzaj, numery katalogowe, numer i datę zamówienia Kupującego, numer i datę faktury VAT lub dokumentu WZ oraz konkretną przyczynę reklamacji.

8.2. W razie zgłoszenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć reklamowany towar dla potrzeb ewentualnych oględzin, w uzgodnionym terminie z udziałem przedstawiciela Sprzedającego w miejscu dostawy lub montażu towaru, bądź odesłać towar na uzgodnione ze Sprzedającym miejsce.

W przypadku nienależytego zabezpieczenia przez Kupującego reklamowanych wyrobów, Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego na zasadach określonych w przepisach prawa.

8.3. Sprzedający zawiadamia Kupującego o uznaniu reklamacji lub odmowie jej uznania w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu o czas potrzebny na przygotowanie koniecznych ekspertyz, oględzin to uprawnienie nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów i reklamacji składnych przez konsumentów.

8.4. Reklamacje ilościowe, muszą zostać zgłoszone pisemnie najpóźniej w momencie dostawy towaru.

W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki w transporcie lub niezgodności w ilościach opakowań, Kupujący jest zobowiązany do umieszczenia na dokumentach przewozowych stosownej adnotacji.

Adnotacja na dokumencie przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę lub kuriera, który dostawę realizuje.

8.5. W przypadku uznania reklamacji ilościowych Sprzedający może, według własnego uznania, uzupełnić brakujące ilości, dostarczyć zamienniki lub uzgodnić stosowne odszkodowanie.

8.6. Kupujący jest zobowiązany do zastosowania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczoną dokumentacją techniczną (instrukcje użycia, karty techniczne, plany montażowe itd.). Kupujący jest również zobowiązany do pełnego poinformowania wszystkich osób, którym umożliwia użytkowanie produktu, którym go przekazuje bądź sprzedaje o wszelkich instrukcjach obsługi, przepisach bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniach dotyczących zagrożeń w eksploatacji, które otrzymał lub o których uzyskał informacje, a także do przeniesienia tego zobowiązania na swoich nabywców.

8.7. Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

8.8. Rękojmią nie są objęte wady i usterki:

a) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników w tym chemicznych i termicznych oraz zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych,

b) spowodowane naturalnym zużyciem, niewłaściwą obsługą, nieodpowiednim zastosowaniem,

jak również nie stosowaniem się do zaleceń instrukcji i wytycznych montażowych,

c) spowodowane zanieczyszczeniem produktu powstałym w trakcie eksploatacji w niekorzystnych warunkach, np. agresywne środowisko, zapylenie, temperatury, wilgoć poza dopuszczalnym zakresem zastosowań itd.

8.9. Dane zamieszczone w ogólnodostępnych ulotkach informacyjnych, katalogach, instrukcjach obsługi i montażu zawierają wyłącznie niezobowiązujące opisy dla poszczególnych produktów i nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

8.10. Kupujący traci uprawnienia wynikające z -rękojmi w razie:

a) dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki wykonanej we własnym zakresie, przez osobę

trzecią inną niż Sprzedający lub autoryzowany przez Sprzedającego partner serwisowy,

b) stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb na zewnątrz lub wewnątrz produktu,

c) stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących produkt.

8.11.W ramach udzielonej rękojmi Sprzedający jest zobowiązany do dokonania naprawy wadliwego, to jest do:

a) usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie,

b) wymiany wadliwego produktu na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy wg uznania Sprzedającego nie będzie możliwy.

8.12.Zobowiązania Kupującego:

a) reklamacje jakościowe muszą zostać zgłoszone pisemnie najpóźniej w ciągu 8 dni od daty wykrycia wady. Brak pisemnego zgłoszenia w/w okresie powoduje utratę praw z tytułu rękojmi ;

b) o ile nie zostały dokonane inne uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym reklamowany

produkt powinien być dostarczony do siedziby Sprzedającego w stanie kompletnym wraz ze wszelkimi akcesoriami (jeśli takowe są integralnym elementem reklamowanego produktu),

c) warunkiem przyjęcia produktu do reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego oryginału dokumentu zakupu: faktury VAT.

8.13.W przypadku stwierdzenia, że reklamowany produkt jest sprawny technicznie i wolny od wad lub gdy stwierdzona usterka nie jest objęta rękojmią Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami związanymi z rozpatrzeniem tej reklamacji.

8.14.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz za błędy wykonawcze, montażowe i projektowe osób trzecich, a w szczególności gdy, Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi i przeznaczeniem lub na własną rękę dokonali zmian w wyrobie.

8.15.Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu jakichkolwiek reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności wobec Sprzedającego.

8.16.W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozdziału.


9. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) www.sklep.cembe.com.pl (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”)
przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  

9.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Materiałów Budowlanych Arnold Kryściak; dane kontaktowe – numer telefonu:  68 320 33 00, adres e-mail: cembe@cembe.com.pl.

9.2 Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

Założenia konta w serwisie internetowym www.sklep.cembe.com.pl

Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną)

Dostarczenia zamówionych towarów

Dopełnienia obowiązków podatkowych ciążących na administratorze danych osobowych

przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia).

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia).

w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia).

przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia).

przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU S.A. w związku z:

świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia).

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia).

9.3 Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit

9.4 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

9.5 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

ING Bank Śląski S.A.

Twisto Polska sp. z o.o.  

PayU S.A.

9.6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3

9.7  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych.

9.8 W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

9.9 W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

10.2. W przypadku nieważności niektórych postanowień Regulaminu wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

10.3. Sprzedający i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie — sąd wskazany przez Sprzedającego.

 

Menu

QR code

Załóż konto i dodawaj ulubione produkty

Sign in